Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 2
BEYİNSAPI TÜMÖRLERİNİN CERRAHİ TEDAVİSİ
Sebahattin HACIYAKUPOĞLU, Alp İskender GÖÇER, Metin TUNA, Yurtal GEZERCAN, Hüseyin BAĞDATOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana Genellikle çocukluk yaş gurubunda gözlenmekte olan beyinsapı tümörlerinden çoğunluğunu gliomlar oluşturmaktadır. Önceleri bu tümörler yerleşim yerleri nedeniyle histopatolojilerine bakılmaksızın malign olarak tanımlanmışlardır. Ancak günümüzde nöroşirürji ve nöroanestezi tekniklerindeki gelişmeye ek olarak manyetik rezonans görüntüleme gibi nöroradyoloji yöntemlerinin de katkısıyla cerrahi tedavi belirli bir grup hastaya uygulanabilmektedir. Cerrahiye uygun hasta seçiminde morfolojik sınıflamaya ek olarak, klinik gelişme süreci ve ameliyat öncesi nörolojik bulgular da göz önünde tutulmalıdır. Beyinsapı tümörlerinde cerrahi tedavi endikasyonları ve sınıflamalar ile birlikte kliniğimizde ameliyat edilen 5 olgu sunulmuştur. Mortalite ve morbidite gözlenmeyen bu olgulardan, özellikle servikomedüller bölgeye yerleşen ve belirgin kistik komponenti olan tümörlerde ameliyat sonrası sonuçların daha iyi olduğunu, egzofitik tümörlerde ise bu kısmının çıkarılmasının hastaya belirgin bir yararının olmadığını gözledik. Anahtar Kelimeler : Astrositom, beyinsapı tümörü, manyetik rezonans gorüntüleme