Türk Nöroşirürji Dergisi 2007 , Vol 17 , Num 1
Anevrizma Rüptürüne Bağlı İntraserebral Hematom: Olgu Sunumu
Ender KÖKTEKİR, Yavuz ERDEM, M. Akif BAYAR
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara Anevrizmal rüptüre bağlı intraserebral hematom varlığı kötü prognozun habercisidir. Böyle olgularda anevrizmaya cerrahi girişimde bulunmadan yalnızca hematomun boşaltılması, yeniden kanama nedeni ile yüksek oranda mortaliteye neden olur. Bu yazıda intraserebral hematoma bağlı herniasyon tablosu gelişen ve acil cerrahi uygulanarak hematom boşaltıldıktan sonra takiben silviyan diseksiyon ile orta serebral arter bifurkasyonunda anevrizma saptanarak kliplenen ve klinik olarak iyi sonuç elde edilen 81 yaşında bir olgu sunulmaktadır. Bunun için yerleşimi anevrizmal kanamayı düşündüren hematomlarda, hematomla birlikte anevrizmaya da girişimde bulunulması bizim olgumuzda olduğu gibi yaşam kurtarıcı olabilir. Anahtar Kelimeler : İntraserebral hematom, Anevrizma, Erken cerrahi