Türk Nöroşirürji Dergisi 2009 , Vol 19 , Num 2
Yaşlı Bir Hastada Konus Medullarisin Omurilik İçi Matür Teratomu: Olgu Sunumu ve Literatür Taraması
Feyza KARAGÖZ GÜZEY1, Cem KARABULUT2, Nuri Serdar BAŞ3, Nezih ÖZKAN4, Erhan EMEL5
1,4,5Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Bilecik Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Bilecik, Türkiye
3Özel Gaziosmanpaşa Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Omurilik içi teratomlar, özellikle yaşlılarda ender görülen tümörlerdir. Literatürde 50 yaşın üstünde 6 olgu bildirilmiştir. Bu nedenle, yaşlılarda diğer tümörlerden ayrımı güçtür.

YÖNTEMLER ve GEREÇLER: Omurilik içinde matür teratomu olan yaşlı bir olgu sunuldu ve literatürdeki olgular gözden geçirildi.

BULGULAR: On iki yıl önce konus medüllariste lipoma tanısı almış omurilik içi nüks tümörü olan 66 yaşında erkek hasta birkaç yıldır ayaklarında güçsüzlük ve idrar kaçırmadan yakınıyordu. Hastanın konusa yapışık tümörü kısmen çıkarıldı. Histolojik incelemede üç germ yaprağına ait dokular görüldü: Yağ, bronş epiteli ve deri epiteli. Literatür taramasında, omurilik içinde teratomu olan 87 olgu (42 erişkin, 45 çocuk) bulduk. Erişkin olguların yarısında (%51) tümör konustaydı, oysa çocuklarda %27'sinde konustaydı (p=0,016). Üç çocuktakiler hariç tümörler matürdü, üç çocukta immatür veya malign teratom vardı. Yeterli bilgi edinilen 66 olgunun %53'ünde tümör köklere ya da omuriliğe sıkı yapıklıkları nedeniyle tamamen çıkarılamamıştı. Ancak bu olgularda bile, kötü huylu olanlar dışında, nükssüz sağkalım uzundu (ortalama±standart sapma 67 ±60 ay).

SONUÇ:Omurilik içi teratom nadir bir hastalıktır. Tümör yerleşimi dışında, erişkin ve çocuk hastalarda tümör özellikleri benzerdir. Erişkinlerde matür olan tümör genellikle konus medüllariste sınırlıdır, oysa çocuklarda yaygın torakal ve servikal tümörler daha sıktır. Tümörün tamamen çıkarılamadığı durumlarda bile nükssüz sağkalım uzundur. Anahtar Kelimeler : Omurilik tümörü, Teratoma, Omurilik cerrahisi