Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Hızlı Spontan Regresyon Gösteren Lomber Disk Hernisi: Olgu Sunumu
Varol AYDIN, Hakan AK, Savafl YALÇIN, Halil SAMANCIOĞLU
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye Lomber disk hernisinde spontan regresyon görülmesi sık bildirilen ve iyi bilinen bir fenomen olmakla birlikte altta yatan mekanizma henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Literatürde spontan regresyonun gerçekleşme zamanı hakkında net bilgiler bulunmamaktadır ve farklı çalışmalarda farklı sonuçlar bildirilmektedir. Bu yazıda 25 gün sonra tam regresyon gösteren bir olgu sunulmaktadır. Bu olgu, regresyonun çok hızlı gerçekleşmiş olması bakımından önem arzetmektedir. Anahtar Kelimeler : Disk, Herni, Manyetik rezonans görüntüleme, Spontan regresyon, Lomber disk hernisi