Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Von Hippel-Lindau Hastalığı Olan İki Ailede VHL Geninde Bulunan Mutasyonları
Fatih BAYRAKLI1, Erdoğan AYAN2, Bekir AKGÜN3, Gülflah KOÇ4, İlter GÜNEY5, İlhan ELMACI6
1Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
2Haydarpaşa Numune Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Fırat Üniversitesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4,5Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
6İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: İki von Hippel-Lindau (VHL) hastalığı taşıyan Türk ailede klinik ve genetik özellikler arası ilişkiyi araştırmak

GEREÇ ve YÖNTEM: Posterior fossasında serbellar hemangioblastoması olan iki Türk ailenin probandları linik olarak değerlendirildi ve takip edildi. Probandların periferik kanlarından genomik DNA elde edildi ve polimeraz zincir reksiyonu (PZR) ile çoğaltıldı ve PZR ürünleri dizileme analizine tabi tutuldu.

BULGULAR: Aile 1'de ekzon 3'te 473T>C (Leu158Pro) nonsens mutasyonu ve aile 2'de ekzon 1'de 340G>A (Gly114Ser) nonsens mutasyonu probandlarda bulundu. Iki aileneninde tıbbi geçmiş hikayelerinde birinci ailede probandın annesinde ve ikinci ailede probandın babasında serebellar hemengioblastom olduğu öğrenildi.

SONUÇ: VHL hastalığı serebellar hemangioblastoması olan bireylerin ailesindeki diğer bireylerde de beklenebilir. VHL geninin taranması hastalığın erken teşhisine yardımcı olabilir. Literatürde genotip ile fenotip arasında sıkı ilişki bildirilmesine rağmen, bizim sonuçlarımız bu durumu doğrulamamıştır. Anahtar Kelimeler : Serebellar hemanjiyoblastom, VHL hastalığı, VHL geni