Türk Nöroşirürji Dergisi 2010 , Vol 20 , Num 3
Piriformis Sendromuna Genel Bakış
Tufan CANSEVER
Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Anahtar Kelimeler : Piriformis sendromu, Tanı testleri