Türk Nöroşirürji Dergisi 2011 , Vol 21 , Num 1
Spinal Epidural Ampiyeme Benzeyen Spinal Epidural Reaktif Reaksiyon: Olgu Sunumu ve Literatür İncelemesi
Gökalp KARAARSLAN1, Yavuz AKALIN2, Orhan AKINCI2
1Afyon Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye
2S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü, İzmir, Türkiye
Bu makalede spinal epidural ampiyemi taklit eden lomber disk cerrahisi sonrası gelişen iatrojenik epidural inflamatuvar reaksiyon sunulmuştur. Sunulan vakayı özellikli yapan kliniği, gelişimi ve sonucudur. Sunulan olgu; klinik, laboratuvar, kültür incelemeleri dikkate alındığında spinal epidural ampiyem öncelikli olarak düşünülmemiştir. Ancak yapılmış olan lomber disk cerrahisi, lomber MR incelemesi ve cerrahi sırasında elde edilen makroskopik bulgular dikkate alındığında spinal epidural ampiyem ihtimali ekarte edilememiştir. Spinal epidural ampiyem lomber disk cerrahisi sonrası gelişebilecek bir durumdur. Erken tanı ve cerrahi sonrasında uygulanılan antibiyotik tedavisi ile düzelme göstermektedir. Sunulan olguda iatrojenik epidural inflamatuvar reaksiyonlar spinal epidural ampiyem ayırımı yapılmıştır. Bu olguda gelişen durum iki hipotezle açıklanmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Spinal epidural apse, Lomber disk cerrahisi, Komplikasyon, Epidural inflamasyon