Türk Nöroşirürji Dergisi 2012 , Vol 22 , Num 1
Nüks 18 Karpal Tünel Sendromu Olgusu ve Nedenlerinin Değerlendirilmesi
Ali Kıvanç TOPUZ1, Ahmet EROĞLU1, Cem ATA BEY1, Cem DİNÇ2, Selçuk GÖÇMEN1, Ahmet ÇOLAK1, Mehmet Nusret DEMİRCAN1
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Klinik çalışmamızda, sistemik hastalığı bulunmayan, daha önce başka bir merkezde opere edilmiş bu 18 nüks olgu incelenerek; nüks nedenleri ve uygulanan cerrahi yöntemler literatür eşliğinde tartışıldı.

YÖNTEM ve GEREÇ: 2007 Eylül -2010 Ekim tarihleri arasında, kliniğimizde opere edilmiş 392 KTS olgusu retrospektif olarak yaş, cinsiyet, fizik muayene bulguları, elektrofizyolojik tetkikler, uygulanan cerrahi tedavi yöntemleri dikkate alınarak incelendi.

BULGULAR: Olguların 33'ü nüks KTS tanısı ile opere edilmişti. Bu nüks vakaları nedenlerine göre incelediğimizde 9 olguda diabetik polinöropati, 3 olguda hipotiroidi, 2 olguda Romatoid artrit, 1 olguda da sistemik amiloidoz tanısı mevcuttu. Postoperatif dönemde yapılan EMG tetkiki sistemik hastalıklara bağlı nöropatiyi destekliyordu. Geriye kalan 18 nüks olgunun ise saptanmış herhangi bir sistemik hastalığı yoktu, hepside bir süre önce başka bir merkezde opere edilmişti.

SONUÇ: Sonuç olarak KTS olgularında transvers ligamanın tamamının görülerek kesilmesi ve kesinin median sinirin ulnar tarafından yapılması ile nüksün azalacağı, median sinirin motor ve duyu dalına yönelik yaralanmalarında önüne geçilebileceği görüşündeyiz. Anahtar Kelimeler : Karpal tünel sendromu, Tuzak nöropatisi, Dekompresyon