Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
İntraoperativ Cerrahi Müdahale Sırasındaki Uygulamaların Hasta Sonuçlarına Etkileri
Necati ÜÇLER
1Adıyaman Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Adıyaman Anahtar Kelimeler :