Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Anterior Komünikan Arter Anevrizmalarında Cerrahi Yaklaşımların Optimize Edilmesi: Yeni Bir Cerrahi Ölçeğin Geliştirilmesi ve İnternal Validasyonu
Metin ORAKDÖĞEN1,Orkhan MAMMADKHANLI1,Osman ŞIMŞEK1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye Anahtar Kelimeler :