Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Mikrovasküler Dekompresyon Cerrahisinde Vasküler Malpozisyonları Engellemede İndosiyanin Yeşili ve Sodyum Florescein Anjiyografisinin Yeri
Mustafa ŞAHİN1,Aziz Hüseyin BAYSA1,Ömer Batu HERGÜNSEL1,Burcu GÖKER1,Adem YILMAZ1
1Şişli Hamidiye Etfal Beyin ve Sinir Cerrahisi, İstanbul Anahtar Kelimeler :