Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Motor Saha Vasküler Lezyon Cerrahisinde Introperatif Doppler Ultrasonografi Uygulamalarının Prognostik ve Maliyet-Etkinlik Ölçütlerinin Değerlendirilmesi
Abdulkerim GÖKOĞLU1,Merdan ORUNOĞLU2,Ahmet SELÇUKLU3
1System Hospital, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri
2Kayseri Devlet Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Kelimeler :