Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Kronik Subdural Hematomda Orta Meningeal Arter Embolizasyonu: Olgu Sunumu
Emrah KESKIN1
1Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye Anahtar Kelimeler :