Türk Nöroşirürji Dergisi 2004 , Vol 14 , Num 2
Başvuru Şikayeti Olarak İstemsiz Gülmeye Neden Olan Petroklival Meningioma: Olgu Sunumu
Selçuk YILMAZLAR, Erim KÜRŞAT, Kaya AKSOY
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Bursa Bu makale aşırı istemsiz gülme şikayeti nedeni ile başvurmuş, petroklival meningioma sahip 35 yaşında kadın hastanın olgu sunumudur. İstemsiz gülmeleri başladıktan 1 yıl sonra, nöroloğa sağ yüz yarısında hipoestezi ve sol hafif fasiyel parezi şikayeti ile başvurmuş ve istenen manyetik rezonans görüntüleme sağ tarafta büyük bir petroklival meningiomu göstermiştir. Tümör suboksipital retrosigmoid yaklaşım ile boşaltıldı. İstemsiz ve aşırı gülme semptomları hemen kayboldu ve depressif bir mizaç hakim oldu. Petroklival meningiomaların başvuru semptomu ve lokalize edici değeri olarak istemsiz ve aşırı gülme oldukça nadirdir. Bu yazıda, üst beyin sapının ekstra aksiyel basısının kortikal ve limbik sistemlere doğru giden supranükleer bağlantıları etkileyerek aşırı gülmeye yol açabileceğini bildirdik. Anahtar Kelimeler : İstemsiz gülme, petroklival meningioma, retrosigmoid suboksipital yaklaşım