Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Kafa Tabanı Kordomaları
İbrahim SUN, Koray ÖZDUMAN, M. Necmettin PAMİR
Acıbadem Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye Kordomalar embriyonal notokord kökenli olduğu düşünülen nadir, yavaş büyüyen, lokal agresif tümörlerdir. Kafa tabanından sakruma kadar tüm omurga boyunca görülen kordomalar histolojik olarak benign karakterde olmasına rağmen yüksek lokal nüks oranına sahiptir ve nadiren metastaz da yapabilirler. Klinik davranış açısından kordomalar yavaş ve hızlı/agresif büyüyen iki ayrı grup olarak incelenebilir. Kafa tabanında yerleşen kordomalar kafa çifti bulguları ortaya çıkarabilirler. En sık karşılaşılan semptom çift görme ve baş ağrısıdır. Tedavi yaklaşımları arasında en etkin olanı cerrahi ekziyondur fakat kordomaların cerrahi tedavisinde, tümörün infiltratif-destrüktif olması ve nörovasküler yapılara yakın komşulukları ve ilk tanı anında büyük hacimlere ulaşmış olmaları nedeni ile onkolojik rezeksiyon çoğu zaman mümkün değildir. Hastaların büyük bir kısmında adjuvan tedaviye gerek vardır. Yoğun parçacık ışınlamaları ve radyocerrahi yöntemleri rezidüel/rekürran tümör tedavisinde etkin olarak bildirilmektedir. Anahtar Kelimeler : Kordoma, Kondrosarkoma, Kafa tabanı cerrahisi