Türk Nöroşirürji Dergisi 2014 , Vol 24 , Num - Ek
Kraniofaringioma ve Endoskopik Endonazal Tedavisi
Ali Erdem YILDIRIM, Derya KARAOĞLU, Ahmed Deniz BELEN
Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara, Turkey Kraniofaringiomalar, Rathke kesesi artıklarındaki skuamözepitelden gelişen, genellikle sellar/suprasellar bölgeye yerleşen benign ve nadir tümörlerdir. Patolojik olarak adamantinomatöz ve solidpapiller olmak üzere iki alt tipi mevcuttur. Yerleşim yerleri itibari ile genellikle endokrin disfonksiyonlar ve görme bozuklukları ile prezente olurlar. Önemli nörovasküler yapılara komşulukları ve yüksek rekürrens oranları kraniofaringiomaların tedavisini halen nöroşirürji pratiğinde bir ikilem olarak tutmaktadır. İyi tanımlanmış transkraniyal yaklaşımlarla ( pteriyonal, subfrontal, presigmoid) kıyaslandığında endoskopik endonazal cerrahi (EEC) kaudokraniyal ve ortahat yaklaşımların etkili bir birleşimi ile hiçbir vitalnörovasküler yapının manüplasyonu gerekmeden tümöre ulaşımı ve geniş bir infrakiazmatik sahaya sahip olmayı sağlamaktadır. Bu anatomik avantajın yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme ile birleşmesi sayesinde EEC’de yüksek oranda rezeksiyon, endokrin fonksiyonların korunması ve görmede düzelme sağlanmaktadır. Bu sayede EEC günümüzde pediatrik ve erişkin tüm kraniofaringiomaların tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi opsiyonu haline gelmiştir. Anahtar Kelimeler : Kraniofaringioma, Endoskopik endonazal cerrahi, Suprasellar