Türk Nöroşirürji Dergisi 1990 , Vol 1 , Num 3
Optik Gliomlar
Mehmet TURGUT, O. Ekin ÖZCAN, Özdemir GÜRÇAY, Aykut ERBENGİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Optik gliomlar için uygulanacak tedavi protokolü tartışmalıbir sorun olarak hala ciddiyetini korumaktadır. Bu çalışmada, 1965-1988 yılları arasında kliniğimize müracaat ederek ameliyat edilen 33 optik sinir yada optik kiyazma gliomu olgusunun klinik özellikleri, tedavi şekli ve izlem sonuçları incelenmiş ve elde edilen sonuçlar literatürle karşılaştırılmıştır.

Sonuçlar, tümörün optik sinire sınırlı kaldığı durumlarda total yada totale yakın eksizyonun, optik kiyazma tutulumunun sözkonusu olduğu durumlarda biyopsi ve radyoterapinin en iyi tedavi şekli olduğunu ortaya koymaktadır. Anahtar Kelimeler : Astiositom, Bilgisayarlı tomografi, Optik kiyazma gliomu, Optik sinir gliomu, Prognoz