Türk Nöroşirürji Dergisi 2015 , Vol 25 , Num 3
Mediobazal Yerleşimli Tümörlerin Cerrahisine İlişkin Mikrocerrahi Anatomi
Barış KÜÇÜKYÜRÜK1, İsmail ŞİMŞEK2, Cihan İŞLER1, Doğa UĞURLAR1, Emin ÖZYURT1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
AMAÇ: Çalışmada, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Epilepsi ekibi tarafından opere edilen mediobazal yerleşimli tümör olgularında, cerrahi varış tekniği ve serinin klinik sonuçlarının literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmaktadır.

YÖNTEM ve GEREÇ: Kliniğimizde 1995-2014 yılları arasında 591 epilepsi olgusu opere edilmiştir. Bu hasta grubunda 99 hastada mediobazal yerleşimli tümör saptanmıştır. Tüm olgularda, epileptik odağın belirlenmesi için manyetik rezonans ve elektroensefalografi uyumu ortaya konulmuştur. Bulguların uyumsuz olduğu olgularda subdural strip elektrodlar ile invazif monitorizasyon yapıldı. Cerrahi teknik olarak öncelikle Yaşargil’in selektif amigdalahipokampektomi için tarifl ediği transsilvian (TS) varış yolu, kısmen de anterior temporal lobektomi (ATL) uygulandı.

BULGULAR: Cerrahi sonrası nöropatolojik dağılım: oligodendrogliom, 31 olgu; astrositom derece 2, 22 olgu; gangliogliom, 21 olgu; astrositom derece 1, 13 olgu; ve DNET, 9 olgu. Komplikasyon olarak 6 hastada hemiparezi, 4 hastada 3.kranial sinir palsisi ve 1 hastada osteomyelit görülmüştür. Geniş temporal rezeksiyon uygulanan bir hasta, görme alanında ileri düzeyde daralma olduğunu tarifl emiştir. Erken dönemde, cerrahi tedaviye bağlı mortalite görülmemiştir.

SONUÇ: Mikrocerrahi anatomi bakış açısıyla değerlendirildiğinde, TS varış tekniği temporal boynuz ve çevresindeki yapıların büyük kısmına güvenli bir şekilde ulaşım sağlamaktadır. Lezyonun posteriorda yerleştiği durumlarda temporal pol ve lateral neokorteks rezeksiyonu gerektiren ATL uygulanabilir. Anahtar Kelimeler : Anterior temporal lobektomi, Düşük dereceli glioma, İlaca dirençli epilepsi, Mediobazal tümör, Mikrocerrahi anatomi, Selektif amigdalahipokampektomi