Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num - Ek
Juguler Foramen Schwannomaları
İlkay IŞIKAY, Mustafa BERKER
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye AMAÇ: Çalışmada literatürdeki yakın tarihli juguler foramen schwannoması serilerinin ve derlemelerinin gözden geçirilerek okuyucuya konu hakkında güncel bir özet sunulması hedeflenmiştir.

YÖNTEM ve GEREÇ: 1984-2015 yılları arasında yayınlanan, toplam 340 hastadan oluşan 16 klinik seri ve juguler foramen schwannomalarını ele alan derlemeler incelenmiştir. Elde edilen bulgular semptomatoloji, sınıflama, radyolojik özellikler, juguler foramen anatomisi ve cerrahi yaklaşımlar şeklinde gruplanarak özetlenmiştir.

BULGULAR: Juguler foramen schwannoması tamamen iyi diferansiye olmuş schwan hücrelerinden köken alan iyi huylu bir sinir kılıfı tümörüdür. Juguler foramen schwannomaları tüm intrakranial schwannomaların ancak %2,9’unu oluşturur. Cerrahide temel olarak anterior, lateral ve posterior yaklaşım ile bunların çeşitli kombinasyonları kullanılır. Yüzde 24 ile %100 arasında değişen gross total eksizyon oranları bildirilmiştir. Cerrahiye bağlı en sık komplikasyonlar, BOS fistülü, kranial sinir defisitleri ve pnömonidir. Son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak incelenen seriler içerisinde sadece 1 olguda peroperatif mortalite bildirilmiştir.

SONUÇ: Juguler foramen schwannomalarının cerrahi tedavisi, bölge anatomisinin karmaşıklığından dolayı son yıllardaki teknik gelişmelere rağmen cerrahları zorlamaktadır. Doğru tanı ve uygun cerrahi yaklaşım ile radikal cerrahi mümkündür; ancak radikal cerrahinin gerçekleştirilemediği hastalarda radyocerrahi yardımcı ya da alternatif bir yöntem olarak uygulanabilir. Anahtar Kelimeler : Juguler foramen, Kafa tabanı, Schwannoma