Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 1
Üç Sinir Kökü İçeren Conjoined (Bitişik) Sinir Kökü Anomalisi: Olgu Sunumu
Halil CAN1, Atilla KIRCELLİ2, Erdinç CİVELEK1, Güliz KAVADAR3, Tufan CANSEVER2, Cem YILMAZ2
1Özel Medicine Hospital, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Başkent Üniversitesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Özel Medicine Hospital, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
Lumbosakral sinir kökü anomalileri konjenital anatomik anomaliler içerisinde nadir görülen bir gruptur. Conjoined kök anomalilerinin cerrahi sırasında fark edilmeleri, cerrahi esnasında oluşabilecek sinir hasarından kaçınmak için olduça önemlidir. Conjoined kök anomalisi varlığında, ikincil kökün diskektomi esnasında iyatrojenik kesilmesi veya aşırı retraksiyonu ile sinir yaralanması sonucu nöropatiler gelişebildiği gibi, ikincil aksilladan dolayı serbest fragmanların bulunması zorlaşabilmektedir.

Literatürde conjoined kök anomalili olgu sayısı az olmakla birlikte, intraoperatif üç kök tespit edilmiş olguya literatürde rastlanılmamıştır. Yazıda lomber disk hernisi tanısıyla mikrodiskektomi yaptığımız bir hastada ameliyat sırasında rastladığımız conjoined sinir kökü anomalisi (üç kök) sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Conjoined kök, Anomali, Lumbosakral