Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 2
Alt Ekstremite Yumuşak Doku Anjiyosarkomunun Serebral Metastazı: Olgu Sunumu
Fatih ERDİ1, Yaşar KARATAŞ1, Bülent KAYA1, Fatih KESKİN1, Emir Kaan İZCİ1, Pembe OLTULU2, Erdal KALKAN1
1Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
Anjiyosarkomlar nadir görülen malign vasküler tümörlerdir. Mikroskobik olarak irregüler damar boşlukları oluşturan endotelyal tümörlerdir. Tüm sarkomların % 1’inden azını oluştururlar. Yüz, skalp, karaciğer, cilt ve diğer yumuşak dokulardan köken alırlar. Santral sinir sisteminin metastatik anjiyosarkomları primer anjiyosarkomlarından daha sık görülmektedir. Bununla birlikte anjiyosarkomların santral sinir sistemi metastazı oldukça nadirdir ve prognozları kötüdür. Literatürde çok az sayıda olgu bildirilmiştir. Çok nadir görülmelerinden dolayı ideal bir tedavi stratejisi henüz tanımlanmamıştır.

Bu yazıda sağ kolda güçsüzlük ve nöbet geçirme şikayeti ile kliniğimize başvuran ve yapılan tetkiklerinde sol paryetal metastatik anjiyosarkom saptanan 60 yaşındaki erkek olguyu sunduk. Hasta opere edilerek kitle total eksize edildi. Postoperatif histopatolojisi anjiyosarkom olarak rapor edildi. Anjiyosarkomlar kemorezistan ve radyorezistan tümörlerdir ve cerrahi eksizyon prognozda önemli rol oynar. Anahtar Kelimeler : Anjiyosarkom, Metastaz, Beyin