Türk Nöroşirürji Dergisi 2016 , Vol 26 , Num 3
İntrakranial Meningiomaya Bağlı Yabancı El Sendromu Olgusu
Fatih Han BÖLÜKBAŞI, Ramazan SARI, Mehmet TÖNGE, Gökhan AKDEMİR, İlhan ELMACI
Memorial Sağlık Grubu, Nöroşirürji Klinikleri, İstanbul, Türkiye Yabancı el sendromu, intrakraniyal bir patolojiye bağlı olarak tek taraftaki elde istemsiz hareketler ve/veya algı bozuklukları ile karakterize ilginç ve nadir görülen bir nörolojik bulgudur. Genellikle iskemi, kortiko-bazal dejenerasyon, mültipl skleroz, Creutzfeldt- Jakob hastalığı ya da kallozal cerrahi sonrasında görülmektedir. Etkilenen elde yabancılık hissi ve proprioseptif farkındalığın zayıflaması şeklinde ortaya çıkar. Tedavide altta yatan nedene göre değişmekle birlikte duyusal aldatmacalar, anksiyete kontrolü ve medikal ajanlar kullanılabilmektedir. Yazıda, parafalksiyan-tentoryal yerleşimli meningiomaya bağlı gelişen “yabancı el sendromu” ile prezante olan bir olgu paylaşılmaktadır. Kırkdört yaşında erkek hasta yaklaşık 2 haftadır olan sol elinde yabancılık hissi ve kontrol güçlüğü ile başvurdu. Başvuru öncesinde son iki gündür vücut sol tarafında güçsüzlük şikayeti de mevcuttu. Nörolojik muayenesinde solda silik hemiparezi, sol tarafta serebellar testlerde bozukluk ile birlikte istemsiz hareketler ve Romberg bulgusu görüldü. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme incelemesinde bilateral parafalksiyan, premotor girus hizasında yerleşmiş ve korpus kallozum spleniumuna bası yapan 6x5x5 cm boyutunda ekstraaksiyal kitle izlendi. Total kitle eksizyonu uygulanan hastanın postoperatif birinci haftada tüm nörolojik bulgularının tedricen düzeldiği izlendi. Yabancı el sendromu, etiyopatogenezi tam anlaşılamamış nadir bir nörolojik fenomendir. Genellikle frontal ve paryetal lob ile korpus kallozum lezyonlarında bildirilmektedir. İntrakraniyal kitleye bağlı gelişen yabancı el sendromu oldukça nadirdir. Anahtar Kelimeler : Yabancı el sendromu, Korpus kallozum, Meningioma, Parafalksiyan