Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 1
Posterior Fossa Ependimomalarında Güncel Tedavi Seçenekleri
Mehmet SELÇUKİ1,Ahmet Şükrü UMUR1,
1Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye Ependimoma, tüm santral sinir sistemi tümörleri içinde çocuklarda 3. sıklıkta görülen yaygın tümördür. Ependimoma genellikle posterior fossada yerleşip ventriküllerin ependimal hücrelerinden kaynaklanır. Yazın dizisi 2008 - 2015 yılları arası PubMed.com adresi kullanılarak "ependymoma, new treatment, modalities, strategies" sözcükleri ile arama yapıldı. Ependimomaların tedavisinde en iyi seçenek cerrahi olarak total çıkarmak ve ardından radyoterapi uygulamaktır. Son zamanlarda nörofizyolojik monitörizasyon, haritalama uygulamaları tanımlanmıştır. Bu teknikler yararlı uygulamalardır ve bunların kullanımı sonucunda son yıllarda ependimoma cerrahisinde mortalite oranları azalmıştır. Son yıllarda stereotaktik radyoterapi yöntemleri de dahil birçok radyoterapi yöntemi ependimoma tedavisinde kullanılır hale gelmiştir. Teorik avantajları çevre kritik dokulara zarar vermeden tümör dokusuna yüksek doz ışınlama yapabilmeleridir. Ependimoma tedavisinde kemoterapinin rolü hâlâ kesin değildir. Yazın dizisinde kemoterapi seçenekleri sınırlıdır. Ayrıca biyolojik çalışmalar klinik araştırmalar için gereken hedeflerini tanımlamak için gereklidir. Anahtar Kelimeler : Posterior fossa, Ependimoma, Tedavi