Türk Nöroşirürji Dergisi 2017 , Vol 27 , Num 3
Kraniosinostoz Tanı ve Tedavinin Tarihçesi
Mehmet İlker ÖZER1,Murat GEYİK2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
Kraniosinostoz, kafatası sütürlerinin bir veya daha fazlasının normal sürecinden önce kapanmasıdır. Kafatası sütürlerinin varlığı ve kalvariyal kemik deformitelerinin sonucu ortaya çıkan klinik bulgular antik çağlardan beri fark edilmekle birlikte modern cerrahi tedavi yöntemleri son yüzyılda gerçekleştirilmiştir. Kraniosinostoz cerrahisi ile ilgili ilk veriler strip (şerit) kraniektomi ve sütürektomiye aittir. Bu tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğu olgularda 1950"li yıllardan itibaren geniş kalvariyal rekonstrüksiyon cerrahileri tanımlanmıştır. Yine bu cerrahilere bağlı komplikasyonlar zamanla tanımlanmış ve 1990"lı yıllardan itibaren endoskopik kraniosinostoz cerrahileri gerçekleştirilmiştir. Derlemede kraniosinostoz"un patolojik bir durum olarak öğrenilme süreci ve cerrahi tedavilerin tarihi kısaca özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, Endoskopi, Kraniosinostoz, Tanı