Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 1
ENDOSKOPIK ÜÇÜNCÜ VENTRIKÜLOSTOMININ BAŞARISINI PROPERATIF DÖNEMDE ÖNGÖRME VE POSTOPERATIF DÖNEMDE ÖLÇMEDE İKI YENI PARAMETRE: İNFUNDIBULOKIAZMATIK AÇI ve ÜÇÜNCÜ VENTRIKÜL ÖN KISIM YÜKSEKLIĞI
Mehmet Sabri Gürbüz1,Adnan Dağçınar2,Yaşar Bayri2,Aşkın Şeker2,Erkan Kaptanoğlu2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
2S.B. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
3Özel Medicalpark Bahçelievler Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
Amaç: Endoskopik üçüncü ventrikülostomide (ETV) başarı oranını preoperatif dönemde öngörme ve erken postoperatif dönemde belirlemede kullanılabilecek parametreleri belirlemek ve bu temelde bir radyolojik takip planı oluşturmak.

Yöntem: Obstrüktif hidrosefali tanısıyla ETV yapılan 77 yetişkin hasta ve 78 işleme ait preoperatif, 24. saat, 1. ay, 6. ay ve 12.ay CISS MR tetkikleri retrospektif olarak incelendi. Literatürde standart ölçüm parametreleri olarak bilinen FOHR (frontooccipital horn ratio), TVI (third ventricular index) ve yeni tanımladığımız infundibulokiazmatik açı ve üçüncü ventrikül ön kısım yükseklik değerleri ile ETV başarısı arasındaki ilişki değerlendirildi. İnfundibulokiazmatik açı, midsagital düzlemde optik kiazmanın alt sınırı ile infundibulum ön duvarı arasındaki açı olarak tanımlandı. Üçüncü ventrikül ön kısım yüksekliği ise lamina terminalisin ve tuber cinereumun birbirinden en uzak kısımları arasındaki mesafe olarak belirlendi.

Bulgular: 78 hastanın 70"i (89.7%) başarılı ve 8"i (10.3%) başarısız kabul edildi. Preoperatif ölçümlerde başarılı olguların infundibulokiazmatik açıları ve ön yükseklik değerleri anlamlı derecede yüksekti. Postoperatif 24. saat MR ölçümlerinde başarılı olgularda infundibulokiazmatik açının 114.2° den 94.6° ye gerilediği görüldü (p<0.05). Ön yüksekliğin ise 15 mm"den 11.2 mm"ye düştüğü izlendi. Postoperatif 24 saatte infundibulokiazmatik açıdaki azalmanın % 17.1 ve ön yükseklikteki azalmanın ise % 25.5 olduğu görüldü. Bu azalmanın benzer şekilde postoperatif 1. ayda da devam ettiği ve sonraki dönemlerde değişmediği görüldü. Postoperatif 1. ayda infundibulokiazmatik açının 94.6° den 84.2° ye düştüğü (p<0.05) ve ön yüksekliğin ise 11.2 mm"den 9.3"e düştüğü görüldü (p<0.05). Bu değişim ilk 24 saatteki değişimden daha küçüktü. 6. ay ve 12. aydaki değişimlerin ise anlamsız düzeyde olduğu görüldü. Başarısız olan olgularda ise bu parametrelerdeki değişimlerin anlamlı olmadığı görüldü. Ayrıca FOHR ve TVI ile ETV başarısı arasında da anlamlı ilişki saptanmadı.

Çıkarımlar: İnfundibulokiazmatik açı ve üçüncü ventrikül ön kısım yükseklik değerleri ve bu değerlerdeki postoperatif değişim endoskopik üçüncü ventrikülostominin başarısını preoperatif dönemde tahmin etmede ve postoperatif dönemde de ölçmede kullanılabilir. Bu parametreler ayrıca hastaların radyolojik takibinde de kullanılabilir. Anahtar Kelimeler :