Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 1
ÇOCUKLUK ÇAĞI POLİARTERİTİS NODOSA VAKALARINDA NÖROLOJİK BULGULAR
Rezan TOPALOĞLU, Nesrin BEŞBAŞ,Ümit SAATÇİ, AYŞIN BAKKALOĞLU, Ayşe ÖNER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Ünitesi, ANKARA Çalışmamızda Hacettepe Çocuk Hastanesi Nefroloji Ünitesi Poliarteritis nodosa (P.A.N.) tanısı ile izlenen 57 vaka retrospektif olarak nörolojik bulgular yönünden incelenmiştir. 57 vakanın 13 'ünde (%23) Santral Sinir Sistemi (S.S.S.), altısında (%10.5) Periferik Sinir Sistemi (P.S.S.), dördünde (%6.5) kranial sinir tutulumu olmak üzere toplam 23 hastada (%40) nörolojik tutulum gözlenmiş olup PAN'daki nörolojik bulguların çeşitliliği ve tedavide steroid (prednisolon) ve/veya siklofosfamidin yeri vurgulanmıştır. Anahtar Kelimeler : Poliarteritis nodosa, Nörolojik tutulum