Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Gliom Cerrahisinde Ek Yöntemler
Erkin ÖZGİRAY1,Nevhis AKINTÜRK1
1Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye Tüm glial tümörler içerisinde en malign ve en sık görüleni glioblastomlardır. Tüm glial tümörlerin insidansı daha da yüksek olmak üzere glioblastomların görülme sıklığı ortalama 5,26/100.000 olarak bildirilmiştir. Glioblastomun prognozu kötüdür ve yaşam kalitesi ile yaşam süresini belirgin olarak azaltır. Güncel tedavi protokolleri ile yaşam süresinin uzatılması amaçlanmaktadır. Benign ya da malign glial tümörlerde rezeksiyon miktarıyla yaşam süresi arasında paralellik olduğu bilinmektedir. Ancak bu tümörlerin, beynin en sık görülen benign tümörleri olan menenjiomların aksine belirgin sınırları yoktur. İyi sınırlı olmayan gliomlarda maksimum rezeksiyonun en az morbiditeyle gerçekleştirilebilmesi için sürekli yeni yardımcı teknikler geliştirilmiştir. Bunlar arasında intraoperatif manyetik rezonans görüntüleme (iMRG), ultrasonografi (USG) kullanımı, uyanık cerrahi, intra-operatif beyin haritalandırma ve floresan ajanların kullanılması gibi yöntemler sayılabilir. Glial tümör cerrahisinde geliştirilen tüm intra-operatif yardımcı tekniklerin kullanılmasında morbiditenin azaltılması ve rezeksiyon miktarının artırılması amaçlanmaktadır. Her bir yöntemin maliyet, kullanım zorluğu ya da kolaylığı, sensitivite yönlerinden avantajları ve dezavantajları vardır. Derlememizde güncel yardımcı tekniklerin tüm yönleriyle ele alınması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler : Gliom cerrahisi, İntraoperatif MRG, İntraoperatif USG, Floresan ajanlar, Beyin haritalandırma, Uyanık cerrahi