Türk Nöroşirürji Dergisi 2019 , Vol 29 , Num 3
Düşük Dereceli Gliomlar
Mustafa Emre SARAÇ1,Derviş Mansuri YILMAZ2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Adana, Türkiye
Düşük dereceli gliomlar yavaş klinik seyir gösteren intraaksiyal yerleşimli infiltratif tümörlerdir. Benzer patolojik görünüme rağmen farklı anatomik tutulum ve klinik davranış gösterir. Ayrıca tedaviye yanıt açısından da farklılıklar görülür. Dünya Sağlık Örgütü 2016 santral sinir sistemi tümörleri sınıflamasıyla birlikte düşük dereceli gliomlar; diffüz astrositomlar ve oligodendrogliomlar olarak sınıflandırılır. Bu sınıflamayla birlikte düşük gradeli gliomlarda moleküler ve genetik parametreler ön plana çıkmıştır. Derlemenin amacı yeni tümör sınıflamasıyla birlikte ortaya çıkan moleküler ve genetik parametrelerin düşük dereceli gliomların davranışı ve prognozu üzerine etkilerini incelemek, yeni çalışmalar ışığında yeni tedavi algoritmalarının ortaya çıkmasına katkıda bulunmaktır. Diffüz astrositom ve oligodendrogliomlar derece II tümörlerdir. Diffüz astrositomlar izositrat dehidrogenaz (IDH) mutasyonuna göre IDH mutant, IDH wild tip ve tanımsız olarak üç grupta incelenir. Oligodendrogliomlarda ise izositrat dehidrogenaz enzim mutasyonu ile birlikte 1p-19q kodelesyonu birlikte görülür. Oligodendogliomlar IDH mutant, 1p-19q kodelesyonlu ve tanımsız olarak iki gruba ayrılır. Tümör genetiğindeki farklılıklar farklı davranış paternlerinden sorumludur. IDH mutasyonu ve 1p-19q kodelesyonu olan tümörler daha kolay tedavi edilip daha iyi prognoza sahiptir. Bu durum tümör genetiğine göre farklı tedavi algoritmalarına ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler : Astrositom, Düşük dereceli gliom, IDH mutasyonu, Oligodendrogliom, 1p-19q kodelesyonu