Türk Nöroşirürji Dergisi 2020 , Vol 30 , Num 1
Talamik Bölgeye Anatomik Açıdan Cerrahi Yaklaşımlar
Ahmet KAYHAN1,Oğuz BARAN1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul, Türkiye Talamus, gerek derin yerleşimi gerekse de yakın komşuluğundaki nörovasküler yapılarla olan ilişkileri nedeniyle cerrahisi zorlu bir bölgedir. Çocuklarda erişkinlere oranla daha sık görülen ve tüm beyin tümörleri içerisinde %5"lik bir paya sahip olan talamik tümörlerin cerrahi tedavisi, bölgenin kompleks anatomisi nedeni ile bilgi ve deneyim gerektirmektedir. Son yıllarda bölgeye uygulanacak cerrahilerin standardize edilmesi amacıyla talamus bölgelere ayrılmış, bölgelere göre farklı yaklaşımlar tanımlanmış, bu yaklaşımların avantajları ve dezavantajları tartışılmıştır. Klinik ve laboratuvar çalışmalarla bu yaklaşımların sınırları ortaya konulmaya çalışılmış, lezyonların farklı lokalizasyonlarına göre modifikasyonlar önerilmiştir. Günümüzde mikrocerrahinin gelişimi, nöronavigasyon gibi yardımcı ekipmanların devreye girişi ile talamik bölge cerrahileri geçmişe oranla daha düşük komplikasyonları ile gerçekleştirilebilmekle birlikte, bölgenin anatomisine hakim olunması gerekliliği devam etmektedir. Anahtar Kelimeler : Talamus, Mikrocerrahi, Anatomi, Yaklaşım