Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Dural Arteriyovenöz Fistüller: Doğal Seyir, Klinik Başvuru ve Tedavi Endikasyonları
Ahmet ÖZAK1,Ethem T. GÖKSU1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye İntrakraniyal dural arteriyovenöz fistüller (DAVF) tüm intrakraniyal vasküler malformasyonların %10 - 15" ini oluşturmaktadır. Fistüller, meningeal arterlerden dural venöz sinüslere veya kortikal damarlara olmaktadır. En sık transvers - sigmoid sinüs bileşkesi olmak üzere, kavernöz sinüs, süperior sagital sinüs, ön kafa kaidesi, tentoryum veya intrakraniyal duramater içerisinde herhangi bir yerde görülebilirler. Patogenezinde venöz hipertansiyonun kritik bir rol oynadığı düşünülmektedir. Venöz drenaj ve klinik başvuru özelliklerini içeren farklı sınıflandırma sistemleri önerilmiştir. Olgular, asemptomatik veya lezyonun yerleşim yeri ve venöz drenaj şekline bağlı olarak hafif semptomlardan ölümcül kanamaya kadar geniş bir klinik spektrumda başvurabilir. Kortikal venöz drenaj varlığı ve posterior fossa yerleşimi kanama için bağımsız risk faktörleri olarak görülmektedir. Genel tedavi prensipleri; izlem, stereotaksik radyocerrahi, endovasküler girişimler ve cerrahidir. Tedavi kararı alınmasında, lezyonun yerleşimi, klinik ve anjiyografik özellikleri dikkate alınmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dural arteriyovenöz fistüller, Doğal seyir, Tedavi