Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Anterior Kranyal Fossa Dural Arteriovenöz Fistüllerde Endovasküler Tedavi
Samet DİNÇ1,Ömer Selçuk ŞAHİN2,Gülce GEL3,Mehmet Erhan TÜRKOĞLU3
1Bayburt Devlet Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Bayburt, Türkiye
2Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Erzincan, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi , Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara, Türkiye
Dural arteriovenöz fistüller; venöz sinüslerin dural duvarında veya duranın genişlemiş katlarında bulunan arteriovenöz şantlardır. İntrakranyal dural arteriovenöz fistüller erkeklerde %80-85 oranıyla daha sıktır. Tüm intrakranyal vasküler malformasyonların %10- 15"ini dural arteriovenöz fistüller oluşturmakta ve %10"u anterior fossada görülmektedir. Anterior fossa dural arteriovenöz fistülleri tüm intrakranyal vasküler malformasyonlar içinde ise %1-1,5 arasında görülen oldukça nadir lezyonlardır. Buna rağmen %62- 91 kanama riski taşırlar. Patogenezi tam olarak gösterilememiş olup, gelişimine neden olan tetik faktörün dura içindeki normal arteriovenöz basınç gradientinde olan değişiklikler olduğu düşünülmektedir. Arteryel hipertansiyon veya venöz tıkanıklık ile mevcut arteriovenöz bağlantılar genişleyerek hemodinamik olarak aktif şantlar oluşabilmektedir. Anterior fossa dural arteriovenöz fistülleri genellikle bilateral veya unilateral olarak oftalmik arterin anterior etmoidal dalları ve nadirende posterior etmoidal dalları tarafından beslenir. Nadiren oftalmik arterin minör dalları da fistülü besleyebilir. Olguların %75"den daha fazlasında frontal kortikal venler ile superior sagittal sinüse drenaj tipiktir. Hastalar asemptomatik olabilecekleri gibi baş ağrısı, nöbet ve oküler semptomlardan mortal kanamalara kadar değişen semptomlarla başvurabilirler. İntrakranyal hemoraji insidansı %79 olup diğer bölgelerle ilgili hemoraji riskinden daha yüksektir (%15). Güncel tedavisinde rezeksiyon, endovasküler tedavi ve stereotaksik radyocerrahi yer alır. Malign drenaj paterninde olmaya eğilimlidir ve yüksek kanama, nörolojik morbidite ile ilişkilerinden dolayı semptomatik olup olmadığına bakılmaksızın tedavi edilmelidirler. Anahtar Kelimeler : Anterior kranyal fossa, Arteriovenöz fistül, Endovasküler tedavi, Oftalmik arter