Türk Nöroşirürji Dergisi 2021 , Vol 31 , Num 2
Serebral Anevrizma Cerrahisinin Evrimi
Murat ULUTAŞ1
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye Serebral anevrizmaların klip ile cerrahi tedavisi ilk uygulandığı zamandan beri altın standart özelliğini hâlen korumaktadır. Pterional kraniotomi, nöroşirürji pratiğine girdiğinden beri anevrizma cerrahisinin temel yaklaşım şekli olmuştur. Daha sonra geliştirilen supraorbital, lateral supraorbital ve minipterional gibi alternatif girişimler, pterional girişim ile elde edilen cerrahi tecrübe ve bilgi sayesinde nöroşirürji pratiğine girmiştir. Bu girişimlerde orbita süperior duvarının oluşturduğu engeli ortadan kaldırmak için drill ile inceltme ya da duvarın çıkarılmasıyla orbita içinden daha geniş bakış açısı elde edilmeye çalışılmıştır. Bahsedilen yaklaşımların hepsinde exokranial bir kraniotomi flebi sonrası beyin bazaline ulaşılmıştır. Lateral transorbital yaklaşım ya da lateral orbito-zigomosfenotomi girişiminde ise lateral orbitotomi sonrası çalışma alanı ve bakış açısı, doğal bir boşluk olan orbita çukuru içine taşınması esasına dayanmaktadır. Yaklaşımlar güvenlikten ödün vermeden zaman içinde orbitaya doğru yaklaşarak daha da az invazif olma yönünde evrimleşmektedir. Anahtar Kelimeler : Lateral orbitotomi, Anevrizma cerrahisi, Minimal invazif cerrahi