Türk Nöroşirürji Dergisi 1991 , Vol 2 , Num 2
MULTİPL PRİMER İNTRAKRANİAL TÜMÖR: MENİNGİOM VE GLİOBLASTOMA MULTİFORME
Alp İskender GÖÇER, Erdal ÇETİNALP, Hüseyin BAĞDATOĞLU, Ziya UZUNEYÜPOGLU, Sebahattin HACIYAKUPOĞLU
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Tanısı preoperatif olarak Kontrastlı Bilgisayarlı Beyin Tomografisi ile konmuş sol frontal konveksite meningiomu ile sağ frontal glioblastoma multiforme olgusu postoperatif histopatolojik tetkik ile doğrulanmıştır. Literatürde çok nadir görülmesi nedeniyle bu olgu sunulmuş ve konu tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Glioblastoma Multiforme, Meningiom, Multipl İntrakranial Tümörler