Türk Nöroşirürji Dergisi 2022 , Vol 32 , Num 3
Servikal Disk Hernisi Nedenli Radikülopatilerde Posterior Cerrahi Teknikler
Tolga AKBIYIK1,Zeki BOĞA1,Kıvanç OLGUNER1,Yurdal GEZERCAN1,Tahsin ERMAN2
1Adana Şehir Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Adana, Türkiye
Dejeneratif servikal spondiloz, radikülopati veya servikal spondilotik miyelopatiye yol açan ilerleyici foraminal veya omurganın santral darlığına neden olabilir. Anterior servikal yaklaşım, klinik semptomlarda iyileşme ile sonuçlanan ventral patolojinin doğrudan dekompresyonunu sağlasa da, bu yaklaşım, birkaç hayati boyun yapısında ilişkili bir iyatrojenik hasar riski taşır. Posterior servikal yaklaşım ise anterior yaklaşımla ilişkili riskleri taşımaz, ancak genellikle posterior boyun kaslarının diseksiyonuna bağlı olarak daha fazla postoperatif boyun ağrısı ve potansiyel olarak artan spinal instabilite ile ilişkilidir. Endoskopik yaklaşım minimal invazif bir yöntem olarak açık posterior yönteme göre daha az kas retraksiyonu ve daha küçük kesi gibi avantajlara sahiptir. Her iki yöntemde yumuşak disk hernisine bağlı gelişen radikülopati tedavisinde kullanılabilir. Anahtar Kelimeler : Endoskopik teknik, Posterior servikal yaklaşım, Servikal disk hernisi