Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 1
Çocukluk Çağı İntrakraniyal Vasküler Hastalıklar- Erişkin Olgulardan Farklılıkları
Hakan KARABAĞLI1,Mevlüt Özgür TAŞKAPILIOĞLU2
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Çocukluk çağı intrakraniyal vasküler patolojileri nadir görülmeleri, hastaların uzun yaşam beklentileri ve tedavisindeki zorluklar nedeni ile özellik gösterir ve erişkin yaş grubundan ayrılır. Hastalıkların oluş mekanizmaları açısından da iki yaş grubu arasında farklılıklar bulunmaktadır. Posterior sirkülasyon anevrizmaları, internal karotid arter bifurkasyon anevrizmaları çocuklarda daha sık izlenir. Bu yaş grubunda dev, mikotik, posttravmatik anevrizma görülme sıklığı da daha fazladır. Çocuklarda arteriovenöz malformasyonların mikroşirürjikal rezeksiyonunun başarısı erişkinlerden daha iyidir. Moyamoya hastalarında erişkinlerden farklı olarak indirekt anostomoz teknikleri tercih edilmektedir. Galen veni malformasyonu pediatrik hastalarda görülen ve son yıllarda hastaların yaşam süresinin uzadığı nadir bir hastalıktır. Bu derlemede pediatrik vasküler patolojilerin belli başlıları ve bunların tedavileri güncel literatür ışığında özetlenmiştir. Anahtar Kelimeler : Anevrizma, Arteriovenöz malformasyon, Çocukluk çağı, Moyamoya hastalığı