Türk Nöroşirürji Dergisi 1992 , Vol 2 , Num 4
POSTOPERATİF LOMBER DİSK HERNİSİ ENFEKSİYONLARININ HİPERBARİK OKSİJEN İLE TEDAVİSİ
Korkut ALKAN1, O. Niyazi AKIN1, Nusret DEMİRCAN1, Emin ELBÜKEN2
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Deniz ve Sualtı Hekimliği Kliniği
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroşirürji Kliniği'nde 1989-1992 yılları arasında, lomber disk hernisi nedeniyle ameliyat olan beş hasta, postoperatif erken dönem de ortaya çıkan disk mesafesi enfeksiyonları nedeniyle, reopere edilmelerine ve konservatif tedavi uygulamalarına rağmen şikayetleri devam ettiğinden hiperbarik oksijenasyon (HBO) tedavisine alındılar. Ayrıca başka hastanelerden sevkedilen iki hastaya da HBO tedavisi tatbik edildi. Yapılan diğer tedavilerin tam faydalı olmamasına karşılık. HBO tedavisi sonucunda belirgin iyileşme tesbit edildi. Yapılan bu klinik deneysel çalışma ile postoperatif disk mesafesi enfeksiyonlarında reoperasyon ve tıbbi tedavilere rağmen iyileşme mevcut değilse, HBO tedavisine erken başlamanın faydalı olduğu kanısına varıldı. Anahtar Kelimeler : Hiperbarik oksijen tedavisi, Lomber disk hernisi ameliyatı, Postoperatif disk mesafesi enfeksiyonu