Türk Nöroşirürji Dergisi 2023 , Vol 33 , Num 3
İnsula Derin Bağlantı Yolları
Yaser ÖZGÜNDÜZ1
1Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Merkez, Aksaray, Türkiye İnsula serebral santral korun lateral bileşeni olup operküla tarafından saklanmıştır. Motor, duyu, konuşma, otonom regülasyon, bilinç ve duygu gibi birçok fonksiyona hizmet eder. İnsula korteksi rezeke edilince önce kısa asosiasyon liflerinden oluşan ekstrem kapsül ortaya çıkar. Kısa asosiasyon lifleri kaldırıldığında eksternal kapsül ve eksternal kapsül santralinde klaustrum gri maddesi ortaya çıkar. Hem klaustrum hem eksternal kapsül ventral ve dorsal olarak incelenir. Ventral eksternal kapsül inferiorda unsinat fasikül, superiorda ise inferior frontooksipital fasikülden oluşur. Dorsal eksternal kapsül ise klaustrokortikal lifleri oluşturur. Daha derinde santral korun diğer bileşenleri ortaya çıkar. Bu makalede insula derin bağlantı yolları kadavra diseksiyonlarımız eşliğinde ve güncel literatür bilgileri ışığında sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Ak madde, Anatomi, İnsula