Türk Nöroşirürji Dergisi 1994 , Vol 4 , Num 2
MEDİAL SFENOİD KANAT MENİNGİOMUNA BAĞLI KONTRALATERAL HEMİPARKİNSONİSM
Tanju UÇAR1, Recai TUNCER1, Saim KAZAN1, Korkut YALTKAYA2, Mete SAVEREN1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
Bu yazıda kontralateral hemiparkinsonism ile kendini gösteren bir medial sfenoid kanat meningioma olgusu sunulmaktadır. Klinik bulgular tümör rezeksiyonunu takiben gerilemiştir. Biz bu olguda bazal ganglionlara olan basının semptomlara yol açtığını düşünmekteyiz. Anahtar Kelimeler : Meningioma, Parkinsonizm