Türk Nöroşirürji Dergisi 1996 , Vol 6 , Num 1
AKUT STROKTA BT BULGULARININ PROGNOSTİK DEĞERİ
Taşkın DUMAN, Şerefnur ÖZTÜRK, Sabahat GÜRÇAY
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği, Ankara Akut strokta erken mortalite riskini belirlemede BT bulgularının prognostik değeri değişik çalışmalarda çeşitli yönlerden incelenmiş olup bu konuda özellikle lezyon lokalizasyonu ve natürü üzerinde durulmuştur. Bu çalışma akut strokta erken dönemde çekilen BT de lezyon türü, lokalizasyonu, birlikte bulunan ödem, kitle etkisi, periventriküler hipodansite, atrofi ve eski infarkt varlığının prognozla ilişkisini araştırmak amacıyla planlandı. 30 Ocak 1993 - 30 Mayıs 1994 tarihleri arasında kliniğimizde izlenen akut strok hastaları incelendi. Prognozu etkileyecek hematolojik bozukluk, malignite, miyokard infarktüsü, ileri karaciğer fonksiyon bozukluğu veya akut enfeksiyon tespit edilen hastalar çalışmaya alınmadı ve çalışma 154 hasta ile yapıldı. Hastaların strok başlangıcından itibaren ikinci ile yedinci günler arasında çekilen BT'leri değerlendirildi. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi lojistik regresyon analizi kullanılarak yapıldı. Tüm değişkenlerin dahil edildiği modelde, lezyonun bazal ganglia bölgesinde olması (p=0.001), serebellum lezyonu olması (p=0.023), eski infarkt (p=0.025) ve ödem bulunmasının (p=0.046) kötü prognoz için belirleyici olduğu, değerlendirmeye alınan diğer değişkenlerin erken mortaliteyi belirlemede istatistiksel olarak önemli olmadığı görüldü. Elde ettiğimiz sonuçlar bu konuda daha önce yapılmış çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı Tomografi, Erken mortalite, Prognoz, Strok