Türk Nöroşirürji Dergisi 1998 , Vol 8 , Num 2
SANTRAL NÖROSİTOMA
Necdet ERGİN1, Uğur YAŞITLI1, M. Akif BAYAR1, Zeki BUHARALI1, Hüseyin ÜSTÜN2
1Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Nöroşirürji Kliniği, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Ankara Hastanesi Patoloji Kliniği, Ankara
İntraventriküler tümörler çoğunlukla epandim ve koroid pleksustan, nadiren nöronal hücrelerden köken alır. Nörositoma, periventriküler germinal matriksteki nöronal prekürsörlerden köken alan bir tümördür. Santral nörositoma histopatolojik olarak benigndir. Sıklıkla foramen Momo çevresinde yerleşir ve genç erişkinlerde görülür. İyi bir biyolojik davranışa sahip olan ve nadir görülen bu tümörün cerrahi yolla tam olarak çıkarılması ile iyi bir prognoz elde edilmektedir. Histopatolojik tanıda epandimom ve oligodendrogliomdan imminohistokimyasal ve ultrastrüktürel incelemelerle ayrılır. Kliniğimizde intraventriküler santral nörositoma tanısı alan ve cerrahi yolla makroskopik olarak tamamen çıkarılan çıkartılan bir olguyu ilgili makalelerdeki bilgiler eşliğinde sunuyoruz. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, histoloji, santral nörositoma