Türk Nöroşirürji Dergisi 1999 , Vol 9 , Num 2
SERVİKAL MENİNGOMİYELOSEL
Pamir ERDİNÇLER1, Ali KAFADAR1, Valkan ETUŞ1, Nurperi GAZİOĞLU2, Saffet TÜZGEN1, Nejat ÇIPLAK2, Emin ÖZYURT2, Cengiz KUDAY1
1İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Nörolojik Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Spina bifida "cystica"nın servikal bölgede görülmesi nadir bir durumdur. Bu yazıda beş servikal meningomiyelosel olgusu bildirilmiştir. Olguların motor defisitleri yoktu. Manyetik rezonans görüntüleme her olguda servikal omuriliğin arkaya doğru gerildiğini gösterdi. İlaveten üç olguda Chiari malformasyonu ve hidrosefali, bir olguda ise lomber Tip I ayrık omurilik anomalisi saptandı. Cerrahi tedavi kesenin çıkartılması ve servikal omuriliğin intradural eksplorasyonla serbestleştirilmesinden ibaretti. Bu lezyonların embriyogenezleri, klinik ve radyolojik bulguları, cerrahi tedavileri mevcut literatür eşliğinde tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Gergin omurilik, meningomiyelosel, servikal, spinal disrafizm