Türk Nöroşirürji Dergisi 2000 , Vol 10 , Num 1
DOĞUMSAL SİTOMEGALOVİRÜS ENSEFALİTİ
Ahmet ÇOLAK1, Murat KUTLAY1, Çınar BAŞEKİM2, Nusret DEMİRCAN1, Hüsnü ALTUNAY3, Arif BAHAR4
1GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul
2GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İntaniye Kliniği, İstanbul
4GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Doğumsal sitomegalovirus enfeksiyonları nadirdir ve doğumsal olarak enfekte olan yenidoğanlardan sadece %10'u doğumda semptomatiktirler. Sitomegalovirus ile enfekte olmuş tüm yenidoğanların % l' inden daha azında çoğunlukla periventriküler alanlara yerleşmiş serebral kalsifikasyonlara rastlanır. Bazı ek kraniyal ve / veya serebral anomaliler ve çeşitli patolojiler hastalığa eşlik eder. Sunulan olgu intrakraniyal kalsifikasyonlar, kalvaryal kemiklerin üst üste binmesi ve epileptik ataklarla tipik bir doğumsal sitomegalovirus hastasıdır. Bebekte her ne kadar doğumda normal ventriküler sistem ve düşük kafa içi basmcl saptandıysa da, takip eden aylar içinde dereceli olarak artan hidrosefali gelişti ve venriküloperitoneal şant takılması gerekti. Anahtar Kelimeler : Doğumsal enfeksiyon, hidrosefali, periventriküler kalsifikasyon, sitomegalik inklüzyon hastalığı