Türk Nöroşirürji Dergisi 2001 , Vol 11 , Num 3
LOMBER RADİKÜLOPATİYİ TAKLİT EDEN MERALJİA PARESTETİKA: ÜÇ OLGU SUNUMU
Konuralp İLBAY, Çetin EVLİYAOĞLU, Savaş CEYLAN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Derince- KOCAELİ Yanlış olarak lomber radikülopati tanısı konulan meraljia parestetikalı üö olguyu sunuyoruz. Üst lomber radikülopati klinik tanısı alan hastalarda, motor ve refleks defisitleri yoksa, meraljia parestetika tanısı düşünülmelidir. Anahtar Kelimeler : Lomber radikülopati, Meraljia parestetika