Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 1
Agresif Bir Meningiom Formu: Rabdoid Meningiom
Gaye GÜLER TEZEL1, Ayşen TERZİ1, Bülent ÖNAL2, İbrahim ZİYAL2, Figen SÖYLEMEZOĞLU1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara
Meningiomlar primer intrakranial tümörlerin yaklaşık %13-26'sını oluştururlar. Pek çok küçük meningiom hayat boyu semptom vermeksizin kalabilir ve otopside insidental olarak saptanabilir. Son yıllarda BT ve MR kullanımı insidental meningiomların tanınmasını arttırmıştır. Malign meningiomlar ise %1-2.8 oranında olup, nadiren izlenmektedirler. Son DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) sınıflamasına göre malignitenin morfolojik kriterlerini göstermeseler bile şeffaf hücreli ve kordoid meningiom histolojik derece II ve rabdoid ve papiller meningiomlar ise histolojik derece III tümörler olarak tanımlanmışlardır. Bu çalışmada 31 yaşındaki erkek bir hastada meningiomun agresif ve nadir bir formu olan rabdoid meningiom olgusu sunulmakta ve bu histopatolojik tipin tanınmasının prognostik önemi literatür eşliğinde tartışılmaktadır. Anahtar Kelimeler : Meningiom, rabdoid meningiom, prognostik önem