Türk Nöroşirürji Dergisi 2002 , Vol 12 , Num 1
NÖROŞİRÜRJİDE MALPRAKTİS
Ahmet ÇOLAK
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, İstanbul Son yıllarda nöroşirürjiyenlere karşı açılan malpraktis davalarında belirgin bir artış olmuştur. Bu makalede, malpraktisin ne olduğu ve ayrımı ele alındı, Konu ile ilgili ülkemizdeki yasal düzenlemeler olgu örnekleriyle birlikte incelenerek tartışıldı. Anahtar Kelimeler : Hekim hatası, hizmet kusuru, izin verilen risk, komplikasyon, şahsi kusur