Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 1
İNTRAKRANİYAL ANEVRİZMALARDA ENDOVASKÜLER TEDAVİ
Süleyman MEN5, M. Halil ÖZTÜRK1, M. Murat FIRAT2, Saruhan ÇEKİRGE2, Hakan SEÇKİN3, Ahmet ACIDUMAN4, Zafer KARS3, Zeki ŞEKERCİ4, Baki HEKİMOĞLU1
1SSK Ankara Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Dışkapı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi, Radyodiagnostik A.B.D, Sıhhıye, Ankara
3SSK Ankara Eğitim Hastanesi, 2. Beyin Cerrahisi Kliniği, Dışkapı, Ankara
4SSK Ankara Eğitim Hastanesi,I. Beyin Cerrahisi Kliniği, Dışkapı, Ankara
5Dokuz Eylül Üniversitesi, Radyodiagnostik A.B.D., İnciraltı, İzmir
Cerrahi tedaviye uygun olmayan anevrizması bulunan 21 hasta endovasküler yaklaşım ile tedavi edildi. Tedavi, anevrizmanın kanamasını engellemek üzere, anevrizma lümeninin elektroliz ile ayrılan mikrosarmallar ile doldurulması veya anevrizmanın köken aldığı ana arterin anevrizma içeren segmentinin tıkanması ile gerçekleştirildi. Ana arter tıkanması fusiform anevrizmalarda veya ileri derecede geniş boyun nedeniyle mikrosarmallar ile embolizasyonun riskli olduğu olgularda yapıldı. Ana arter oklüzyonları ayrılabilir lateks balonlar ile yapıldı. Balonlar ayrılmadan önce hastanın oklüzyonu tolere edip etmeyeceği 30 dakika süreyle test edildi. Anevrizmalar 6 hastada ana arter oklüzyonu ile tedavi edilirken, 15 hastadaki 16 anevrizmada mikrosarmal embolizasyonu ile yapıldı. Mikrosarmal embolizasyonu ile tedavi edilen anevrizmalar karotid oftalmik (n=6), baziler tepe (n=2), baziler fenestrasyon (n=l), posterior kominikan (n=l), orta serebral arter bifurkasyon (n=1), superior hipofiziyal arter (n=l), paraklinoid (n= 1), karotid bifurkasyon (n= 1), ve vertebrobaziler bileşke (bir hasta, iki anevrizma) anevrizmaları idi. Ana arter oklüzyonu ile tedavi edilen anevrizmalar kavernöz karotid (n=5) ve fusiform karotid kanal (n= 1) anevrizması idi. İkisi dışında, mikrosarmal embolizasyonların hepsi teknik başarı ile tamamlandı. Ana arter oklüzyonu uygulanan hastaların hepsi işlemi tolere etti. Tüm olgular göz önüne alındığında komplikasyonlar iki hastada major posterior serebral infarkt ve bunlardan birinde takiben ölüm, diğerinde kalıcı hemiparezi, bir hastada ise geçici monoparezi idi. Balon oklüzyonu yapılan bir hastada ise sessiz hemodinamik iskemi izlendi. Takip edildikleri 3-72 ay süresince hiçbir hastada kanama izlenmedi. Bulgularımız cerrahi tedaviye uygun olmayan anevrizmalarda endovasküler tedavinin etkin bir alternatif tedavi yöntemi olduğunu düşündürmektedir. Anahtar Kelimeler : Endovasküler tedavi, serebral anevrizma