Türk Nöroşirürji Dergisi 2003 , Vol 13 , Num 3
RETROBULBER VENÖZ MALFORMASYON İLE İLİŞKİLİ SOL FRONTAL SİNÜS PERİKRANİ
Gökhan KURT1, Memduh KAYMAZ1, Fikret DOĞULU1, Ayhan ÖNK1, M. Kemali BAYKANER2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Nöroşirürji Bölümü, Ankara
Amaç: İntrakranial vasküler malformasyonla ilişkili nadir bir sinüs perikrani olgusunu sunmak.

Bulgular: 7 yıl once ciddi kafa travması geçiren 17 yaşında bayan hasta kliniğimize sol frontoparyetal bölgede şişlik şikâyeti ile başvurdu.

Radyolojik görüntülemelerinde süperior sagital sinüse drene olan sol retrobulber venöz malformasyon ile bağlantılı sol frontal sinüs perikrani saptandı. Lezyon tam olarak çıkarıldı. Kontrol radyolojik incelemelerinde artık doku izlenmedi.

Sonuç: Bu sunumda çok nadir retrobulber venöz malformasyon ile ilişkili travmatik sinüs perikrani olgusunu klinik ve radyolojik bulguları ile tartıştık. Anahtar Kelimeler : Bilgisayarlı beyin tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme, retrobulber venöz malformasyon, serebral anjiografi, sinus perikrani