Türk Nöroşirürji Dergisi 2005 , Vol 15 , Num 3
SERVİKAL DİSK PROTEZİ
A. Fahir ÖZER1, Tunç ÖKTENOĞLU2, Mehdi SASANİ3, Hakan BOZKUŞ4, Nazan CANBULAR5, Ali Çetin SARIOĞLU6
1,2,3,4,6VKV Amerikan Hastanesi Nöroşirürji Bölümü, İstanbul
5VKV Amerikan Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul
Servikal disk protezi, servikal disk hernisi hastalığının cerrahi tedavisinde kullanılan en yeni metoddur. Protezlerin avantajı diskektomiden sonra fonksiyonel segmentte hareketi korunması ve füzyondan sonra sıklıkla gelişen komşu segment hastalığım engellemesidir. Son 1 yıl içersinde ameliyat edilen 20 hasta VAS ve NDI skalaları ile değerlendirilmiştir. Bir yıllık takip içerisinde sonuçlar başarılıdır. Anahtar Kelimeler : Servikal disk hernisi, Servikal disk protezi, Anterior servikal rnikrodiskektomi