Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
BİLATERAL KALSİFİYE KRONİK SUBDURAL HEMATOM: OLGU SUNUMU
Cem DİNÇ, A. Celal İPLİKÇİOĞLU, İsmail LATİFACİ, Azmi TUFAN, Yüksel NAVRUZ
S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroşirürji Kliniği Şişli/İstanbul Kalsifiye kronik subdural hematom nadir karşılaşılan bir hastalıktır. Bu durum, postmenenjitik subdural efüzyonun bir sonucu olarak ve daha az sıklıkla ventriküloperitoneal şant operasyonlarının bir uzun dönem komplikasyonu olarak ortaya çıkabilir. Bu yazıda, biz bilateral kronik subdural hematom nedeni ile 6 yıl önce opere edilen bilateral kalsifiye kronik subdural hematomlu bir olgu sunuyoruz. Anahtar Kelimeler : Bilateral, Kalsifikasyon, Kronik subdural hematom