Türk Nöroşirürji Dergisi 2006 , Vol 16 , Num 2
MENENJİT, DURAL SİNUS TROMBOZU VE SUBHYALOİD HEMORAJİ İLİŞKİSİ: OLGU SUNUMU
Sansal GEDİK1, Burcu AYNACI2, Başar ATALAY3, Gürsel YILMAZ4, Yonca A. AKOVA5
1,2,4,5Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Bahçelievler/Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı, Bahçelievler/Ankara
Subhyaloid hemoraji, makula ve vitreus arka yüzü arasındaki kanamadır. Menenjit ve dural sinüs trombozu ayırıcı tanılar arasında düşünülmelidir.

5.5 aylık erkek hasta yüksek ateş ve nöbet geçirme şikayetleri ile tetkik edilirken kranial manyetik rezonans görüntülemesinde subdural effüzyon, manyetik rezonans venografi görüntülemesinde ise dural sinüs trombozu tespit edildi. Fundus muayenesinde optik disk sınırlarında düzensizlik, peripapiller bölgede ve retinada yaygın subhyaloid ve intraretinal hemoraji odakları izlendi.

Menenjitli hastalarda akut evre tedavisi uygulandıktan sonra oküler komplikasyonlar açısından mutlaka detaylı bir göz muayenesi yapılmalıdır. Anahtar Kelimeler : Dural sinüs trombozu, Menenjit, Subhyaloid hemoraji